§ 1 Naziv i sjedište udruženja

a) Naziv udruženja: HASENE International
b) Sjedište udruženja je u Kelnu.
c) Udruženje će biti upisano u registar udruženja relevantnog lokalnog suda. Nakon toga e. Bit će u V. statusu.
d) Fiskalna godina jednaka je kalendarskoj godini.

§ 2 Svrha

 1. Cilj udruženja je prvenstveno saradnja u razvojnoj pomoći.
 2. Udruženje također provodi javni interes, pomoć i vjerske aktivnosti kao što su obrazovanje i obuka, zdravstvena pomoć i socijalna pomoć, pomoć mladima i starima, međuopćinsko pomirenje, pomoć izbjeglicama i potlačenima i podrška onima kojima je to potrebno.
 3. Ciljevi navedeni u statutu postižu se sljedećim studijama:
  1. Pružanje hrane i sličnih predmeta pomoći ljudima kojima je potrebna hitna pomoć i žrtvama;
  2. Organiziranje i provođenje kurbanskih kampanja, akcija u ramazanu i drugim vjerskim danima;
  3. Pomoć u prirodnim katastrofama i procesima obnove nakon katastrofe;
  4. Dogovaranje za pružanje osnovnih zdravstvenih usluga potlačenim i žrtvama;
  5. Pomoć djeci i mladima, promocija i obrazovanje djece i mladih;
  6. Pokroviteljstvo starijih osoba;
  7. Zaštita osoba kojima je potrebna pomoć drugih zbog njihovog fizičkog, mentalnog i mentalnog stanja;
  8. Izbjegavanje poteškoća u učenju, posebno putem poticajnih mjera poput obrazovnih institucija, programa stipendiranja i razmjene studenata;
  9. Promovisanje zaštite životne sredine;
  10. Zaštita interesa potrošača.
  11. Udruženje ispunjava ove dužnosti naročito obavljanjem usluga i institucija. Međunarodnu komunikaciju treba ojačati saradnjom sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

§ 3 javni interes

1. Udruženje ima za cilj služiti samo i direktno u javnu korist i one kojima je potrebno.

2. Udruženje djeluje bez ikakve diskriminacije i uopće nema komercijalne ciljeve. Prihod udruženja koristi se samo u svrhe određene statutom. Članovi ne mogu dobiti pomoć od prihoda udruženja.

§ 4 Članstvo

1. Članovi udruženja podijeljeni su na dvoje kao redovni članovi i poticajni članovi.

2. Starija privatna ili pravna lica takođe mogu imati redovno članstvo.

3. Podsticajni članovi nemaju pravo glasa u Generalnoj skupštini.

4. Počasno članstvo može se odlukom Generalne skupštine dodijeliti osobama koje su pružile posebne usluge ciljevima Udruženja.

§ 5 Prijem

1. Članstvo se vrši podnošenjem pisane predstavke inspekcijskom odboru. U slučaju odbijanja predstavke, odbor nije dužan obavijestiti podnosioca zahtjeva o razlozima odbijanja.

2. Prihvatanje članova podsticaja vrši se podnošenjem pisane peticije odboru direktora.

3. U slučaju da se pridruži i prihvati udruženje, svaki član prihvaća odredbe ove povelje i dodatne upute, propise i odluke donete na generalnoj skupštini.

§ 6 Prestanak članstva

1. Članstvo; Završava se u slučajevima ostavke, protjerivanja, smrti ili gubitka poslovne sposobnosti.

2. Članstvo može podneti ostavku davanjem pismene izjave odboru direktora. Izjava ostavke zakonskog zastupnika potrebna je za maloljetnike. Iako se otkaz podnosi tek na kraju finansijske godine, tromjesečni period ostavke mora se poštovati.

3. U slučaju da to šteti interesima udruženja ili ne plaća članarinu, navedeni član može biti otpušten iz udruženja odlukom odbora direktora i uz saglasnost inspekcijskog odbora.

§ 7 Izvori prihoda

1. Udruženje osigurava neophodan prihod za izvršavanje svojih dužnosti, posebno od novca koji se daje kao članarina, donacije i vjerske dužnosti.

2. Odbor direktora određuje članarinu, rejting, interval plaćanja i vrstu plaćanja. U svrhu financiranja posebnih projekata može se prikupiti do dvostruko više godišnje naknade.

3. Kada se smatra potrebnim, Odbor direktora ne može primiti ili odgoditi plate, članarine i sredstva, djelimično ili u potpunosti.

§ 8 tijela udruženja

Organi udruženja su Upravni odbor, Inspekcijski odbor i Generalna skupština.

§ 9 Odbor direktora

1. Odbor direktora čine predsjednik, potpredsjednik, generalni direktor i dva člana odbora.

2. Udruženje predstavljaju dva člana Odbora direktora, naime predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg, sudski i nezakonito.

3. Odbor direktora može se proširiti i sa ostalim nereprezentativnim članovima Odbora. Prošireni odbor direktora ove uredbe 9.1. podržava Upravni odbor za izvršavanje transakcija udruživanja.

4. Članovima odbora direktora može se isplatiti određena naknada za njihov trud, uzimajući u obzir budžet i finansijski plan udruženja, a takođe poštujući kriterijume poreskog zakona. Odbor inspektora odlučuje o visini naknade i kome.

5. Odbor direktora može formirati komisije i imenovati stručnjake za postizanje ciljeva udruženja i rješavanje određenih problema. Komisije se mogu formirati bez navođenja perioda i Upravni odbor može ih ponovo ukinuti, ovisno o situaciji.

§ 10 Ovlašćenja odbora direktora

Upravni odbor je ovlašten za sve transakcije udruženja. Transakcije koje su prenesene na drugi organ udruženja u skladu sa statutom su isključene.

Dužnosti odbora direktora su posebno sljedeće:
a) Priprema i sazivanje Generalne skupštine za sastanak i utvrđivanje dnevnog reda,
b) sprovođenje odluka Generalne skupštine i Inspekcijskog odbora,
c) priprema budžeta, računovodstvo, priprema godišnjeg izvještaja,
d) odlučivanje o prihvatanju članova podsticaja ,
e) odlučuje o uklanjanju iz članstva i otkazivanju članstva.

§ 11 Izbor i mandat odbora direktora

1. Inspekcijski odbor bira Upravni odbor na tri godine. Reizbor je moguć. Kad završi mandat Upravnog odbora, on nastavlja upravljati udrugom sve dok se ne izabere novi Upravni odbor.

2. Odbor inspektora može razriješiti članove odbora direktora prije isteka mandata, pod uslovom da se ne dovode u pitanje njihovi sporazumi o imenovanju.

§ 12 Sjednice i odluke odbora

1. Ako je prisutna najmanje polovina članova, Odbor direktora ima kvorum odluke. Većina važećih glasova je odlučujuća za donošenje odluke. Način glasanja određuje predsjednik odbora.

2. O odlukama donetim na sjednicama vodi se zapisnik, a zapisnik potpisuje predsjednik odbora.

§ 13 Inspekcijski odbor

1. Inspekcijski odbor sastoji se od tri člana. Inspekcijski odbor bira Generalna skupština na neodređeno vrijeme.

2. U slučaju da jedan od članova Inspekcijskog odbora napusti, Inspekcijski odbor dopunjava broj jednoglasnim odabirom jedne osobe.

3. Inspekcijski odbor može razriješiti jednog od svojih članova glasovima ostalih članova odbora, osim tog člana, iz važnog razloga.

4. Odbor za inspekciju ima kvorum ako su prisutni svi njegovi članovi. Odluke se donose većinom glasova. Način glasanja određuje predsjedavajući.

§ 14 područje odgovornosti inspekcijskog odbora

Inspekcijski odbor odgovoran je za sljedeće dužnosti:

1. Izbor i razrješenje članova odbora direktora.

2. Donošenje odluka o transakcijama za koje je potreban pristanak.

§ 15 Generalna skupština

1. Redovna Generalna skupština održava se u prvom kvartalu svake godine.

2. Izvanredna Generalna skupština može se održati ako to zahtijevaju interesi udruženja ili ako jedna trećina članova podnese peticiju Upravnom odboru u ovom smjeru ili podnošenjem peticije od strane Inspekcijskog odbora.

3. Generalna skupština ovlaštena je za slijedeća pitanja:

a) Izbor članova odbora inspektora
b) primanje godišnjeg izvještaja od
odbora direktora c) oslobađanje odbora direktora

4. Svaki redovni član ima jedan glas u Generalnoj skupštini. Drugi član može biti imenovan u pisanoj formi kako bi iskoristio pravo glasa. Za svaku Generalnu skupštinu potrebna je nova punomoć. Jedan član može zastupati do tri strana glasa.

5. Generalna skupština odlučuje uzimajući u obzir prostu većinu valjanih glasova.

6. Dvije trećine prisutnih redovnih članova udruženja potrebne su za ustavne izmjene.

7. Ako glasovi dvije trećine prisutnih redovnih članova udruženja nisu primljeni, Odbor direktora može imenovati novu Generalnu skupštinu za realizaciju promjene ili otkazivanja, najkasnije nakon 30 dana, kako bi se postigla dvotrećinska većina.

§ 16 Sazivanje Generalne skupštine

1. Generalnu skupštinu saziva Upravni odbor pismeno i utvrđivanjem dnevnog reda, pod uslovom da se poštuje dvonedeljni period. Poziv Generalne skupštine na sastanak može se izvršiti i e-poštom.

2. Svaki član može pismeno zatražiti izmenu dnevnog reda od Odbora direktora najkasnije nedelju dana pre sastanka Generalne skupštine. Predsjedavajući najavljuje spomenute dopune na početku sastanka.

3. Odbor odlučuje o prijavama za dodatne tačke dnevnog reda predstavljenim na sastancima članova.

§ 17 raspuštanje udruženja

1. O raspuštanju Udruženja može odlučiti samo dvije trećine važećih glasova danih na Generalnoj skupštini.

2. Ako se na Generalnoj skupštini ne donese drugačija odluka, predsjednik Udruženja i Generalni direktor dodjeljuju se likvidaciji sa zajedničkim predstavničkim tijelima.

3. U slučaju da udruženje bude raspušteno, raspušteno ili će ciljevi smanjenjem poreza biti uklonjeni, imovina udruženja prenijet će se u Islamische Föderation Berlin kako bi udruženje nastavilo u javnu korist, pomoć i vjerske svrhe. V.

§ 18 Mesto izvršenja i nadležni sud

Što se tiče svih prava, obaveza, potraživanja, potraživanja i dugova koji proizlaze iz ove uredbe, mjesto gdje se udruženje nalazi je mjesto izvršenja i sudovi gdje se udruženje nalazi imaju ovlaštenje.